Om NGR

Nordiska Godtemplarrådet, NGR, är ett samarbetsorgan för de nordiska nykterhetsorganisationerna.

NGRs arbete syftar till att visa på fördelarna med en restriktiv alkohol- och narkotikapolitik som ger effekter i Europa och övriga världen.

NGR är ett forum för utbyte av kunskaper och erfarenheter med syftet att stärka det alkohol- och narkotikaförebyggande arbetet och den helnyktra sektorn i Norden.

NGR har flera medlemsorganisationer (i alfabetisk rekkefølge):

Kontakta NGR:

  • Johnny Mostacero är ordförande i NGR. Han representerar IOGT-NTO i Sverige där han också är ordförande. E-mail: johnny.mostacero@iogt.se
  • Nils Johan Garnes är kassör i NGR och representerar IOGT Norge där han är ordförande.
    E-post: nils.johan.garnes@iogt.no
  • Marit Barene är sekreterare i NGR. Hon er generalsekreterare i DNT – Edru Livsstil i Norge.
    E-post: marit@edru.no
  • Mikaela Hermans är ledamot i NGR:s arbetsutskott och har er generalsekreterare på Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik i Finland.
    E-post: mikaela.hermans@nykter.fi

Ungdomsfonden:

Nordiska Godtemplarrådets Ungdomsfond har till ändamål att i de nordiska länderna främja barns och ungdoms vård och fostran eller bildning. Stipendier som ges ur fonden är i första hand tänkta att underlätta för barn och ungdomar att delta i aktiviteter och verksamheter arrangerade av någon av de nykterhetsorganisationer som är anslutna till Nordgu eller NGR. Stipendier ges företrädesvis till deltagande i verksamheter som samlar deltagare från flera nordiska länder.

Ansökan om medel ur fonden kan endast göras av den som är medlem i någon av Nordgus eller NGRs medlemsorganisationer.

Formulär för ansökan finns här.